Urban Green

2 23-storey towers with
735 apartments

Gói thầu
1000 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Khách hàng

Kusto Home

Loại hình dự án
Địa điểm
Trạng thái

Đã hoàn thành

vào 2024

Gói thầu (VN)
1000 tỷ đồng
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

Ảnh dự án

các dự án liên quan

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG