Tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022

I. Hồ sơ dự họp

 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2022
 2. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2022
 3. Thư mời họp ĐHĐCĐ 2022
 4. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2022
 5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2022

II. Các báo cáo

 1. Báo cáo của HĐQT
 2. Báo cáo của BKS
 3. Báo cáo ESOP
 4. Báo cáo Danh sách người có liên quan của Công ty

III. Các tờ trình: 

 1. Tờ trình số 1 – Nội dung thường niên trình Đại hội
 2. Tờ trình số 2 – Giảm Vốn điều lệ
 3. Tờ trình số 3 – Thay đổi năm tài chính
 4. Tờ trình số 4 – ESOP
 5. Tờ trình số 5 – Sửa đổi Điều lệ
 6. Tờ trình số 6 – Quy chế hoạt động HĐQT
 7. Tờ trình số 7 – Quy chế hoạt động BKS
 8. Tờ trình số 8 – Miễn nhiệm và Bầu cử thành viên HĐQT
 9. Tờ trình số 9 – Bầu cử thành viên BKS

IV. Dự thảo các Nghị quyết ĐHĐCĐ:

 1. Tổng hợp Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

V. Hồ sơ bầu cử: 

 1. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS ĐHĐCĐ 2022
 2. Đơn đề cử Thành viên HĐQT
 3. Đơn đề cử Thành viên BKS
 4. Sơ yếu lý lịch Ứng viên HĐQT, BKS
 5. Kê khai lợi ích Ứng viên

VI. Phụ lục:

 1. Phụ lục Tờ trình số 5
 2. Phụ lục Tờ trình số 6
 3. Phụ lục Tờ trình số 7

VII. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ 2022 trực tuyến

VIII. Ứng cử viên HĐQT

 1. Ông Bolat Duisenov
 2. Ông Talgat Turumbayev
 3. Ông Herwig Guido H. Van Hove
 4. Ông Tan Chin Tiong
 5. Ông Phạm Quang Vũ
 6. Ông Võ Hoàng Lâm
 7. Ông Tống Văn Nga

IX. Ứng cử viên BKS

 1. Ông Trần Văn Thức
 2. Ông Zhaidarzhan Zatayev

 

TIN LIÊN QUAN

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG