quản trị

QUẢN TRỊ

Quản trị minh bạch cho sự phát triển bền vững

Tại Coteccons, chúng tôi tin rằng việc quản lý các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp cũng chính là các hoạt động về quản trị rủi ro, đây là những yếu tố quan trọng đối với mục tiêu tạo ra sự phát triển bền vững. Do đó, việc củng cố hoạt động nâng cao hiệu quả ESG tại khối văn phòng và khối công trường là để xây dựng một môi trường văn hóa hỗ trợ lẫn nhau. Đây là các hoạt động không thể thiếu nhằm tạo ra giá trị thặng dư cho doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã xây dựng và thực thi bộ nguyên tắc kinh doanh có trách nhiệm. Quản trị doanh nghiệp tại Coteccons là cách quản lý đảm bảo quyền lợi công bằng cho tất cả cho các nhà đầu tư, cổ đông của Coteccons.

Việc quản trị của chúng tôi bao gồm luật pháp, chính sách, thủ tục và thực tiễn để bảo vệ phúc lợi cho Công ty. Các chính sách, thủ tục và các thông lệ trong phần này cho thấy chúng tôi thực hiện quản trị doanh nghiệp nghiêm túc như thế nào. Lãnh đạo của chúng tôi quản lý như những nhà đầu tư dài hạn bởi vì họ giống như hầu hết tất cả các cán bộ nhân viên đang làm việc ở Coteccons, ở tất cả các cấp và đồng chí hướng về một tầm nhìn đầu tư dài hạn.

Xem chi tiết Chính sách Quản trị Phát triển bền vững của Coteccons TẠI ĐÂY

danh sách thành viên

HOẠT động của chúng tôi

Workshop “Chương trình tuân thủ” tại dự án LEGO
Đào tạo nguyên tắc ứng xử lao động cho công nhận tại dự án LEGO
Đào tạo nguyên tắc ứng xử trong kinh doanh cho CBNV Coteccons – Unicons

TIN TỨC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG​

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

HỎI ĐÁP CHUNG