Mandarin Garden Residential

2 basements, 4 Blocks from 21 – 30 stories.

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án
Client

Golden Gain Vietnam

Location

Hoang Minh Giam str, Dong Nam Tran Duy Hung new urban area

Status

Completed

in 2011

Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Công ty tư vấn
Đặc biệt
Nhà thầu chính
Thời gian hoàn thành dự án

PROJECT IMAGES

Related Projects

84.28-35142277
Contact@Coteccons .vn

GENERAL INQUIRIES​